Ontwerp

ONTWERP

 

Goede plannen zijn altijd duidelijk gebaseerd op 4 pijlers : de eigenschappen van de plek, het programma dat men wil realiseren, het draagvlak van betrokkenen en het beschikbare budget. In principe geldt dit voor elk plan, ongeacht het schaalniveau; het maakt geen verschil of het om een speeltuin of om groot gebied gaat.

 

De eigenschappen van de plek en het budget zijn meestal snel duidelijk. Programma en draagvlak zijn vaak deels uitwisselbaar; het is aan de ontwerpers dit zo vlug mogelijk te onderkennen om vroegtijdig de “angels” uit het project te halen. Daarbij speelt de inbreng van de omgeving en de behoefte van betrokkenen een belangrijk rol; deze moet in het aller vroegste stadium worden onderkend. Bij voorkeur wordt het programma in samenspraak met betrokkenen opgezet, zodat ze mede initiatiefnemer worden. Deze planaanpak en plankwaliteit vergroten beide het draagvlak, zodat een optimaal plan kan worden gerealiseerd.

 

In deze fase is er ook reeds contact met onze specialisten op het gebied van cultuur- en civiele techniek; projecten worden zo realistisch wat betreft uitvoering en budget.

 

Tuin, park en landgoederen

Woonwijken , bedrijfsterreinen en recreatieparken

Stads en dorpsinrichting

Natuurontwikkeling

Beekherstel en ontkluizing

Terreininrichting rond complexe gebouwen